Hypotekárny úver je pre klienta záväzok, kde ručí nehnuteľnosťou za riadne a včasné splácanie. Banka preto ponúka najvýhodnejšie úročenie na tento typ úveru. Výška úroku závisí od bonity klienta. Doba splácania hypotekárneho úveru je až do tridsať rokov. Spravidla sa poskytuje najviac do výšky 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Účel hypotekárneho úveru by mal súvisieť s bývaním tzn. napr. na nadobudnutie nehnuteľnosti, rekonštrukciu nehnuteľnosti, splatenie skôr poskytnutého úveru súvisiaceho s bývaním, a podobne. Tzv. americká hypotéka je typ úveru so záložným právom, kde sa nevyžaduje uviesť účel úveru. Od štandardného hypoúveru sa však líši dobou splácania a výškou tzv. LTV. Banka vyžaduje povinnosť poistiť zakladanú nehnuteľnosť, poistnú zmluvu zavinkulovať vo svoj prospech a zapísať záložné právo na nehnuteľnosť na list vlastníctva do sekcie Ťarchy.

Spotrebiteľský úver je typ úveru poskytovaný klientom bez skúmania, na aký účel bude použitý.  Klient preukazuje svoju schopnosť splácať dokladovaním príjmu v dostatočnej výške. Výška úveru je obmedzená interne podľa poskytujúcej finančnej inštitúcie a výška úroku závisí od bonity klienta.  Doba splatnosti je maximálne 96 mesiacov.

Finančný trh - obrázok Úvery

Kontokorentný úver je úverový rámec na dohodnutú výšku. Spravidla ho poskytuje banka klientom, ktorým vedie bežný účet, čím im umožňuje čerpať úverový rámec v prípade, že na bežnom účte nie sú vlastné disponibilné prostriedky. Klienti čerpajú z tzv. debetu. Za používanie týchto finančných prostriedkov sa klient zaväzuje zaplatiť úrok.

Hore