Služby - úvodná fotka
Služby - úvodná fotka

0+

Spokojných klientov

Hlavné činnosti

Šetríme vám čas i peniaze

Pomáhame klientom naplniť si aktuálne ciele a priania. Vlastníctvo vysnívanej nehnuteľnosti, auta, či iného hmotného statku je prostriedkom na vytváranie si domova, nezávislosti, komfortu a slobody. Aj prostredníctvom takýchto materiálnych cieľov si človek zabezpečuje želanú životnú úroveň. Nadobudnutý majetok si chce klient zveľaďovať a ochrániť ho pred možnými rizikami. Vo väčšine prípadov sú to však pre človeka iba pasíva, ktoré mu vytvárajú ďalšie výdavky. Takmer všetky výdavky domácností majú povahu pasív, životná úroveň ľudí tak nerastie, ale klesá.

Klientom pomáhame uvedomovať si spôsob ich hospodárenia a orientovať sa v spleti informácií.
Náš systém práce s klientom je postavený na tom, aby si začal uvedomovať, ako hospodári so svojimi príjmami a výdavkami. Aká je povaha jeho výdavkov, či sa jedná o aktíva alebo pasíva a že môže správnymi úkonmi zredukovať pasíva na nevyhnutné minimum. Pri všetkých týchto dôležitých chvíľach stojíme vždy pri klientovi. Sme tu vždy pre klienta, aby mohol svoju pozornosť venovať činnostiam, ktoré ho privedú k želanej harmonickej životnej úrovni.
Služba

Zníženie výdavkov

Výdavky na produkty finančného trhu ako sú splátky úverov, poplatky za vedenie účtov, sporenia, životné poistky, poistenia majetku a zodpovednosti, príspevky na dôchodkové sporenia, investovanie a pod. predstavujú veľký podiel na celkových výdavkoch domácností. V niektorých prípadoch je to aj viac ako 50% z celkových príjmov. Informovanosť v tejto oblasti môže preto veľmi priaznivo ovplyvniť finančnú situáciu domácností.

Ak má klient dostatok informácií ohľadom poplatkov spojených s vedením účtov, poskytovaním úverov, pokút za predčasné splatenie úverov, môže ušetriť nemalé prostriedky. Tieto finančné prostriedky môže použiť na účely úplne iného charakteru.
Komunikujeme s klientom tak, aby správne pochopil informácie ohľadom variability splácania úverov a dokázal si znížiť náklady na preplatenie úveru aj o niekoľko tisíc eur, skrátil si dobu splácania aj o desať či viac rokov. Pochopí, že ak má správne nastavené poistné zmluvy, dokáže si zabezpečiť dostatočnú náhradu škody na zdraví a majetku, pričom nemusí siahať do svojich krátkodobých aktív.
Našim klientom pomáhame už od roku 2015. Vieme im ušetriť v priemere 25% výdavkov.
Služba

Zvýšenie príjmu

Príjmami domácností častokrát rozumieme iba príjmy zo zamestnania alebo podnikania. Okrem týchto príjmov však existujú aj príjmy z aktív.

Ak má človek správne nastavené aktíva, jeho finančná situácia je zabezpečená voči rôznym rizikám.

Takým rizikom je napr. strata zamestnania, extra výdavky, zdravotné riziká a pod. a dôsledkom toho nedochádza ku kolísaniu príjmov. Informácie o tom, ako mať správne nastavené aktíva sú rozhodujúce aj v sektore tzv. druhého, tretieho a štvrtého dôchodkového piliera. Klient má venovať dostatočnú pozornosť nastaveniu svojich aktív, nakoľko od toho závisí suma zhodnotených (prípadne znehodnotených) finančných prostriedkov, s ktorou bude disponovať v budúcnosti. Ide o čiastku aj niekoľko desiatok tisíc eur.

KM ALLFINANZTEAM - Ing. Jana Ščevlíková
Klient je odbremenený od vybavovania poistných udalostí, komunikácie s poisťovňami alebo sledovania, v akom štádiu je jeho poistná udalosť. Usmerňujeme klientov, ako postupovať, aby bola likvidácia rýchlo ukončená a poistné plnenie bolo vyplatené čo najskôr po vzniknutí škody na majetku alebo zdraví. Takýmto spôsobom je zabezpečené, aby nedochádzalo k finančnému kolísaniu zapríčineného akýmkoľvek rizikom.
Služba

Poistné udalosti

Servis poskytnutý v podobe riešenia poistných udalostí je vysoko oceňovaný našimi klientami. Doteraz máme vyplatené poistné plnenia vo výške viac ako 350.000 Eur.
Klient cíti finančné bezpečie a nedochádza k stresovým situáciám, dokáže ustáť situácie, kde dochádza k vplyvom živlov, náhodných udalostí a pod.
KM ALLFINANZTEAM - Dokumenty

0+

Zmlúv v správe

Služba

Správa dokumentácie

Akákoľvek dokumentácia ohľadom všetkých finančných produktov je u nás na jednom mieste.

Tým, že pôsobíme vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu, môžeme zabezpečiť klientovi komplexný servis a správu zmlúv.

Vieme o situácii klienta do detailov a teda nemusí venovať čas hľadaniu rôznych zmlúv, ktoré často súvisia s inými zmluvami v prípade, že požaduje rôzne zmeny súvisiace so zmenou jeho situácie.V prípade, že prišlo k strate zmluvných dokladov u klienta, máme prístup k dokladom aj niekoľko rokov spätne. Komunikáciou so spoločnosťami vieme overiť platnosť, podmienky, detailné informácie ohľadom platieb, nedoplatkov, preplatkov, ukončenia fixácie úrokových sadzieb na úveroch a pod.
V databáze evidujeme všetky dôležité doklady týkajúce sa osobných údajov, samozrejme vždy so súhlasom klienta. Aj týmto veľmi šetríme peniaze a najmä čas klienta.

Hore