Finančný trh

Finančný trh - uvodná fotka

0+

Spokojných klientov

Oblasti pôsobenia

Kvalitné informácie pre každého, kto chce vedieť viac

V rámci rozsahu nášho zamerania pôsobíme vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu. V portfóliu máme k dispozícii množstvo produktov a poznáme do detailov, ako a za akých podmienok tieto produkty fungujú. Tieto veľmi dôležité informácie o jednotlivých produktoch sú rozhodujúce z hľadiska funkčnosti, nákladovosti a vhodnosti pre klienta.

Riešime úvery, poistenie a zaistenie, dôchodkové sporenie, kapitálový trh i vklady.

Našim cieľom je dôkladný rozbor situácie klienta a aplikovanie vhodného riešenia s cieľom ušetriť bežné aj mimoriadne výdavky. Tiež oboznámiť klienta s kľúčovými informáciami, ktorých používanie mu dokáže značne zlepšiť finančnú situáciu. Pripraviť ho na zvládnutie možných kritických situácií týkajúcich sa finančnej nestability.

Finančný trh

Úvery

Riešime kompletnú administratívu ohľadom podávania žiadostí o hypotekárne a spotrebiteľské úvery, či už sa jedná o nové alebo refinančné financovanie.

Finančný trh - obrázok Úvery
Informujeme klientov o aktuálnych trendoch ohľadom úrokových sadzieb na všetkých typoch úverov, aby nepremeškal možné rozhodujúce zmeny výšky splátky. Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí zabezpečujú súvisiacu dokumentáciu ako sú realitní makléri, geodeti, znalci a pod.
Finančný trh - obrázok Úvery
Zabezpečujeme vinkulovanie poistných zmlúv. Ak je klient časovo vyťažený, zabezpečíme vklad záložných zmlúv do katastra nehnuteľností. Komunikujeme o vhodnosti a pripravenosti klienta na úverový produkt a zabezpečujeme príjem klienta, aby v prípade možných rizík bol vždy schopný splácať záväzok. Zisťujeme najvhodnejšie riešenia v partnerských spoločnostiach, ako sú banky, lízingové spoločnosti alebo stavebné sporiteľne. Podávame kompletné informácie, ako môže klient splatiť úver rýchlejšie tak, aby ušetril maximum finančných prostriedkov na preplatení, čo môže byť aj niekoľko desiatok tisíc eur.
Stojíme vždy pri klientovi.
Finančný trh

Poistenie & zaistenie

Riešime kompletnú administratívu potrebnú na vypracovanie ponúk poistenia a poistných zmlúv slúžiacich na ochranu života, zdravia, majetku a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Oboznamujeme klienta s jeho možnosťami ako využiť existujúce poistné zmluvy v prípade vzniknutých poistných udalostí aj spätne niekoľko rokov. Upozorňujeme na dôležité body v poistných zmluvách, ktorých zanedbanie môže klientovi spôsobiť komplikácie pri poistnom plnení.

Komunikujeme s poisťovňami ohľadom požiadaviek klientov.
Hlásime a sledujeme poistné udalosti ako sú napr. úrazy, choroby, škody na majetku a vozidlách, zodpovednosti za škodu na cudzom majetku. Ukazujeme klientom funkčnosť poistných zmlúv a dôvody konkrétneho nastavenia jednotlivých položiek.
Finančný trh - obrázok II. Pilier
V prípade nespokojnosti klienta s aktuálnou dôchodkovou spoločnosťou alebo nastavením fondov riešime jeho požiadavky. Uzatvárame nové zmluvy podľa individuálneho výberu klientov.
Informujeme o aktuálnych zmenách zákonov týkajúcich sa úspor v dôchodkových fondoch.
Finančný trh

II. Pilier

Analyzujeme aktuálne nastavenia zmlúv, oboznamujeme klientov s možnosťami sporenia v dôchodkových fondoch.

Finančný trh - obrázok II. Pilier
Komunikujeme so spoločnosťami, ktoré spravujú úspory na dôchodok a vybavujeme požiadavky klientov ohľadom zmien na zmluvách. Sledujeme vývoj na trhu SDS a DDS, aby sme dokázali podať relevantné informácie, v prípade, že klienti sa potrebujú zorientovať v tejto problematike.
KM ALLFINANZTEAM - Obrázok k III. Pilieru
Finančný trh

III. Pilier

Analyzujeme nastavenie zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia. Zisťujeme vhodnosť zvolenej investičnej stratégie, aby korešpondovala s očakávaniami a profilom klienta.

Sledujeme vývoj jednotlivých fondov DDS, výšku poplatkov za vedenie účtov, legislatívu ohľadom vyplácania dávok.
Uzatvárame nové účastnícke a zamestnávateľské zmluvy. Informujeme klientov ako postupovať ohľadom žiadostí pri odchode do dôchodku alebo predčasného dôchodku prípadne i skôr.
Finančný trh

Kapitálový trh

Dôkladne rozoberáme finančnú situáciu klienta, aby sám uznal vhodnosť investovania svojich prostriedkov.

Finančný trh - obrázok Kapitálový trh
Neustále sledujeme ponuky partnerských spoločností a zisťujeme trendy v tejto oblasti za účelom informovania klientov pre maximalizáciu ich zisku. Poukazujeme na poplatky spojené s investičnými produktami.
Finančný trh - obrázok Kapitálový trh
Oboznamujeme klientov s povahou a možnými rizikami aj výnosmi produktov zameraných na nákup cenných papierov.
Finančný trh

Vklady

Ukazujeme klientom možnosti sporenia na vkladových účtoch, účtoch v stavebných sporiteľniach a pod.

Informujeme o úrokových sadzbách na vkladových produktoch a podmienkach získania výnosov.
Preverujeme vhodnosť vkladových produktov pre klienta z pohľadu jeho aktuálnej finančnej situácie.
KM ALLFINANZTEAM - Obrázok ku vkladom
Hore