Doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier)

Účet doplnkového dôchodkového sporenia si zakladá klient za účelom generovania finančných prostriedkov ako budúceho zdroja príjmov na dôchodku. Výhodou DDS je príspevok, ktorým aj zamestnávateľ prispieva na jeho sporenie. Zamestnávateľ určuje výšku príspevku buď v stanovenej presnej výške alebo pohyblivo ako zmluvne dohodnuté percento z hrubej mzdy. Klient si sám zvolí výšku vlastného príspevku na sporenie. Tiež si volí fondy kam budú príspevky zasielané. Spoločnosť informuje klienta o výnosoch a klient je oprávnený zmeniť spoločnosť v prípade nespokojnosti s hospodárením.

Hore