Životné poistenie je produkt ponúkaný poisťovňami za účelom krytia rôznych rizík súvisiacich so škodami na zdraví a živote. Ponúka sa široké spektrum krytia prípadných rizík a zároveň je možné kombinovať riziká s kapitálovým alebo investičným zhodnotením časti prostriedkov. Pri tomto type produktov klient pri dožití sa konca poistnej doby dostáva finančnú čiastku dohodnutú podľa konkrétnych poistných podmienok. Podmienkou uzatvorenia životného poistenia je riadne vyplnený zdravotný dotazník a súhlas klienta so získavaním informácií o jeho zdravotnom stave príslušnou poisťovňou aj spätne niekoľko rokov.  Pri poistných udalostiach musí klient nahlásiť včas a detailne okolnosti vzniku a riadne vydokladovať škody na zdraví alebo živote príslušnými inštitúciami ako napr. lekár, Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR, Matrika a pod. Poistnú dobu je možné uzatvoriť na rôzny počet rokov v závislosti od vstupného veku klienta. V prípade požiadavky ukončiť zmluvu skôr, je potrebné postupovať podľa občianskeho zákonníka.

Neživotné poistenie predstavujú rôzne typy produktov ako napr. Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti za škodu na cudzom majetku, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie, poistenie majetku na podnikanie…

Hore